1 2

سخن روز

 خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار