1 2

سخن روز

 خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار


اعضای سایت
اخبار اخبار موسسه افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه
+ Zoom

  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق


افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393


 افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393 


امتياز ۱۰۰ درصد (۲ امتياز)
امتيازدهی
امتياز شما: 1 2 3 4 5

دو عدد را با هم جمع کنید به اضافه