1 2

سخن روز

 خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار


اعضای سایت
اهداف موسسه اهداف کوتاه مدت
 این موسسه با هدف کمکبه جامعه سالمندی کشور و ارتقای سطح زندگی افراد سالمند جامعه ....